Kontakt


Kontakt i rezerwacja wizyt


Podaj dane – niezwłocznie oddzwonimy!


  Adres
  ul. Matejki 18/1
  47-220 Kędzierzyn Koźle
  Telefony

  Rejestracja –602 118 402

  Dyżur – 602 118 402

  E-mail

  stomatologia.rogala@gmail.com

  Godziny otwarcia

  Poniedziałek-Piątek: 9:00-18:00

  Sobota: dyżur telefoniczny Niedziela: dyżur telefoniczny  Stomatologia Rogala

  Adres ul. Jana Matejki 18/1, 47-220 Kędzierzyn Koźle Telefon 602 118 402


  Załącznik nr 

  RODO

  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Zmianie uległy również krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności uchylona została dotychczasowa ustawa z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych i weszła w życie ustawa o ochronie danych osobowych z dania 10 maja 2018 (przepisy te zwane są dalej łącznie „Przepisami RODO”).

  W związku z realizacją Przepisów RODO, Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Rogala informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.

   

  Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018r.

   

  I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWOCH

   

  Administratorem Danych Osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Rogala (zwany dalej „Administrator DO”). Kontakt z Administratorem DO jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ….. lub pisemnie na adres: …. z dopiskiem „Dane osobowe”.

   

   

  II. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   

  1. Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Rogala przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

   

  a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia RODO],

  b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze DO [art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia RODO],

  c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia RODO] w celu:

  i. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Rogala;

  ii. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,

  iii. monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług, w tym monitorowania rozmów telefonicznych oraz badania satysfakcji klienta ze świadczonych usług,

  iv. zarządzania ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną,

  v. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

  vi. przekazywania informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika,

  vii. rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Rogala

   

  2. Ponadto, Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Rogala może na podstawie odrębnej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia RODO] przetwarzać dane w celu:

  a) analiz preferencji i zainteresowań klienta lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora DO. Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator DO może:

  i. dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta,

  ii. zaproponować spersonalizowaną ofertę;

  b) marketingu produktów lub usług własnych oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów Indywidualnej Praktyki Lekarskiej Ewa Rogala

  c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Indywidualną Praktyką Lekarską Ewy Rogala, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim;

   

  3. Marketing, o którym mowa w pkt b) – c) powyżej może być realizowany przez Indywidualną Praktykę Lekarską Ewy Rogala za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. SMS, e-mail, MMS, aplikacja mobilna na telefonie oraz komunikacji za pośrednictwem komunikacji telefonicznej.

   

   

  III. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   

  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów w tym:

  a) przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do:

   • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) 
   • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Indywidualnej Praktyce Lekarskiej Ewy Rogala
   • dla realizacji uzasadnionego obowiązku prawnego Administratora DO wynikającego z przepisów prawa, podatkowych oraz rachunkowych;

  b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Indywidualnej Praktyki Lekarskiej Ewy Rogala na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

  c) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

   

   

  IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

   

  Przysługują Pani/Pan następujące prawa wynikające z Przepisów RODO:

   

  a) prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia za pośrednictwem Administratora DO czy i w jakim zakresie są przetwarza dane osobowe; b) prawo do sprostowania danych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w tym: i. prawo do cofnięcia przyznanych wcześniej zgód (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), ii. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych jest uzasadniony wobec uzasadnionego interesu Administratora DO

  d) prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy: i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, ii. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, iii. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, iv. dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, v. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

  e) prawo do przenoszenia danych za pośrednictwem Administratora DO innemu administratorowi o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;

  f) prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzane dane osobowe przez Indywidualną Praktykę Lekarską Ewy Rogala  naruszają Przepisy RODO;

  g) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora DO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

   

  Prawa wymienione w pkt a) – g) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem DO (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

   

  V. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

   

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  a) podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zwartych z Panią/Panem umów,

  b) podmioty wspierające Indywidualną Praktykę Lekarską Ewy Rogala w jej procesach biznesowych, w tym podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Indywidualnej Praktyki Lekarskiej Ewy Rogala uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności w tym: podmioty uczestniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;

  e) podmioty realizujące usługi windykacyjne oraz podmioty nabywające wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Pana/Pani naszych rachunków lub faktur w terminie

  f) podmioty prowadzące usługi bankowe, w celu dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz lub w celu zapewnienia usługi polecenia zapłaty;

  g) podmioty realizujące usługi kurierskie lub pocztowe;

  h) podmioty realizujące usługi przewozowe;

  i) podmioty drukujące korespondencję oraz obsługujące korespondencję od klientów; j) biura informacji gospodarczej oraz BIK w celu otrzymania informacji o Pani/Pana zadłużeniu, które są dostępne w tych biurach;

  k) Związek Banków Polskich w celu zweryfikowania czy Pani/Pana dokument tożsamości nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych;

  l) Organy ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z realizacją zawartej umowy.